ALANYA KENT KONSEYİ - Kadın Meclisi Tüzüğü

Ana Sayfa>Kadın Meclisi Tüzüğü

BİRİNCİ BÖLÜM
 
TANIMI
Madde 1. Alanya Kent Konseyi Kadın Meclisleri, yönetişim anlayışı içinde din, dil, ırk, kültür, sınıf, eğitim ve düşünce farkı gözetmeksizin kent içinde yaşayan tüm kadınların kent yönetiminde ve karar alma süreçlerinde daha aktif bir rol almalarını, demokratik katılımın ve katılımcı yapının güçlendirilmesini hedefleyen bir çalışmadır. Alanya Kent Konseyi  çatısı altında gönüllülük esasına dayalı olarak oluşmuş bir yapıdır.

 
OLUŞUMU
Madde 2. Kadın Meclisleri, kadınlarla ilgili sosyal hizmet kurumları, kadınlarla ilgili vakıflar, dernekler, mahalle birlikleri, kadınlarla ilgili diğer sivil toplum kuruluşları, sendika, siyasi parti temsilcileri, meslek odaları ve baro temsilcileri, kadın kooperatifleri temsilcileri, seçilmiş kadın yerel yönetim temsilcileri, iş dünyası temsilcileri, akademisyenler ve gönüllü kadın katılımcılardan oluşur.

 
İKİNCİ BÖLÜM
 
AMAÇ
Madde 3. Kadın Meclisinin amacı, Ülkemiz kadınına sosyal alanda birçok haklar sağlayan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimleri doğrultusunda; kadınların, toplumsal yaşamın üretim, iş, siyaset, kültür, sanat vb. alanlarında söz sahibi olmasıdır. Kent ve kadın sorunları ve sorumlulukları konusunda bilinçlenmesi, politikalar oluşturması, kentsel yaşama katılma ve kente ait olma duygularının geliştirilmesi; kadınların ihtiyaç ve sorunlarından yola çıkarak taleplerinin belirlenmesi, çözümler ve projeler üretilmesinde aktif rol almalarının sağlanması ve projelerin yetkili birimlere ulaştırılmasında etkili çoğunluk olarak temsil edilmelerini sağlamaktır.

İLKELER
Madde 4. Kadın Meclisi aşağıdaki ilkeler doğrultusunda çalışmalarını yürütür. 
 • Kadın Meclisi çalışmalarına ve toplantılarına kentte yaşayan tüm kadınlar katılabilir. 
 • Kadın Meclisi cinsiyet ayrımcılığına dayalı eğitim, hukuk, sağlık, ekonomik, siyasal, kültürel ve toplumsal olmak üzere her alandaki tüm uygulamalara karşı mücadele eder. 
 • Kadın Meclisi siyasi bir oluşum değildir. Siyasi amaçla faaliyet gösteremez ve hiçbir siyasi parti ile dikey ilişki kuramaz. Ancak siyasi parti üyesi kadınların katılımına açıktır. 
 • Kadın Meclisi (genel kurulu) toplantıları kamuya ve basına açık yapılır. 
 • Mecliste alınan kararlar ve görevler getirmiş olduğu ayrıcalıklar özel çıkarlar doğrultusunda kullanılamaz. 
 • Çalışmalara katılımda devamlılık ve gönüllülük esastır. Yeni katılımlara açıktır. 
 • Tartışmaların niteliği ve kapsamı genel hedef ve amaçlara yönelik olmalıdır.
 • Kadın Meclisi üyelerinin ortak kararları çerçevesinde ve tüzüğündeki maddeler gereğince hareket eder ve uygulamalarda bulunur. 
 • Şeffaf ve paylaşımcıdır. Her türlü şiddete karşı ve şiddetin ortadan kaldırılmasına yönelik politikalar geliştirir ve çalışmalar yapar. 
 • Bilgi paylaşımını tarafsız, koşulsuz ve eşit olarak yapar. 
 • Kurumlar ve bireyler arasında verimli çalışmayı engellemeyen, iktidar mücadelesine yol açmayan, iş birliği platformları oluşturur.


DAYANAK
Madde 5. Ulusal Kadın Meclisleri’nin yasal dayanağı, Alanya Kent Konseyi’ inin hukuki temelini oluşturan Uluslar arası Anlaşmalar, İlgili Bakanlar Kurulu Kararları ve İlgili Genelgelerdir. Kadın Meclisi Kent Konseyi ile işbirliği içinde çalışır.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 
ORGANLAR
Madde 6. Kadın Meclisi’nin organları, Genel Kurul, Yürütme Kurulu ve Çalışma Gruplarıdır.
 
GENEL KURUL
Madde 7. Kadın Meclisi’nin en yetkili üst kuruludur. Üyelerin tümünden oluşur. Genel Kurul en az üç ayda bir Yürütme Kurulu’nun başkanlığında toplanır. Yürütme kurulu gerek gördüğünde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Kararlar açık oylama ile ve katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Genel Kurul, Yürütme Kurulunu seçmek üzere yılda bir kez Ocak ayında özel gündemle toplanır. Bu toplantıda Yürütme Kurulu başkanı ile üç başkan yardımcılığı için ayrı ayrı seçim yapılır. Her üyenin bir oy hakkı vardır. Vekâleten oy kullanılamaz. Bu toplantının yeri ve zamanı önceden belirlenir ve Genel Kurul üyelerine duyurulur. Özel gündemle toplanan Genel Kurul Divanı, üyeler arasından seçilen bir divan başkanı ile iki yazman üyeden oluşur. Madde 8. Kadın Meclisi Genel Kurulu en az yılda bir kez (üç ayda bir) toplanır. Üye tam sayısının 1/5 inin yazılı talebi ile olağanüstü olarak toplanabilir.

 
YÜRÜTME KURULU
Madde 9. Genel Kurul tarafından 2 (iki) yıl süre için seçilen 7 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Genel kurulda en fazla oy alan 7 kişi ilk toplantıda kendi aralarında bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter seçerler. Yürütme kurulu en az ayda bir kez toplanır. Toplantılar yazı ile tutanağa geçirilir. Yürütme kurulu toplantılarına üst üste üç kez mazeretsiz katılmayan üyenin üyeliği düşer, yerine ilk yedek üye gelir. Yürütme kurulu başkanı başkan sıfatıyla kadın meclisini temsil eder. 

Madde 10. Yürütme Kurulunun görevleri aşağıdaki gibidir. 
 • Genel Kurulda tartışılacak bir sonraki toplantının gündeminin belirlemek, gündem ile ilgili bildiri sunacak kuruluşları belirlemek. 
 • Kent Meclisi / Kent Konseyi ile Kadın Meclisi arasındaki koordinasyonu sağlamak ve geliştirmek. 
 • Çalışma Grupları tarafından üretilen projeleri Genel Kurula sunmak. 
 • Genel Kurul kararlarının yerel yönetimlerde yerine getirilip getirilmediğini izlemek ve gerektiğinde basın ve kamuoyu oluşturarak baskı kurmak. 
 • Yerel yönetimlerde, ilgili tüm kurum ve kuruluşlar nezdinde Kadın Meclisi’ni temsil etmek. 
 • Diğer illerdeki Kadın Meclisleri ile ilişki kurmak. 
 • Genel Kurul toplantılarının belirlenen gün ve saatte en geniş üye katılımı ile gerçekleştirilmesini ve üyelerin faaliyetlerle ilgili bilgilendirilmesini sağlamak. 
 • Çalışma Grupları kurulmasını Genel Kurula teklif etmek. 
 • Kadınların ve kentin ihtiyaçlarından yola çıkarak komisyonlar tarafından saptanan sorunların ve çözümlerinin yetkili mercilere iletmesini sağlamak ve takip etmek. 
 • YG 21 Genel sekreterliği ile iletişim kurmak.

 
ÇALIŞMA GRUPLARI
Madde 11. Yürütme Kurulu önerisi ile Genel Kurul tarafından çeşitli konularda araştırma yapmak, kadın sorunlarını saptayarak çözüm önerileri geliştirmek ve projeler üretmek amacıyla çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma grupları en az 5 kişiden oluşur ve gönüllülük esasına dayalı olarak görev yapar. 
Her çalışma grubu çalışmalarının raporunu yürütme kuruluna sunar.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 
DİĞER HÜKÜMLER
Madde 12. Tüzük değişikliği Yürütme kurulunun önerisi ile Genel Kurulda görüşülerek karara bağlanır. Tüzük değişikliklerinde, Genel Kurul üye katılım sayısının üçte ikisinin oyu gerekir. Gerekli katılım sağlanamadığı takdirde oylama gizli yapılır. 

Madde 13. Kadın Meclisinin yasal dayanağı,Alanya Kent Konseyi’in hukuki temelini oluşturan Uluslar Arası Anlaşmalar, İlgili Bakanlar Kurulu Kararları ve İlgili Genelgelerdir. Kadın Meclisi Kent Konseyi ile işbirliği içinde çalışır. 

Madde 14. İş bu tüzük hükümleri Alanya Kent Konseyi  Kadın Meclisi Yürütme Kurulu tarafından yürütülür. 

Madde 15. İş bu tüzük Alanya Kent Konseyi Kadın Meclisi Genel Kurulunda görüşülerek kabul edilmiş ve ……………………… tarihinde yürürlüğe girmiştir.

SOSYAL MEDYA