ALANYA KENT KONSEYİ - Engelsiz Kent Meclisi Tüzüğü

Ana Sayfa>Engelsiz Kent Meclisi Tüzüğü

ALANYA KENT KONSEYİ ENGELSİZ KENT MECLİSİ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

Tanım, Amaç, Dayanak, Kapsam, İlkeler, Görevler

Madde 1- Tanım

Kent içinde yaşayan engellileri din, dil, ırk, kültür, sınıf, eğitim ve düşünce farkı gözetmeksizin temsil etmek üzere kurulan, engellilerin özgür, demokratik ve doğrudan katılımına dayanan, Alanya Kent Konseyi bünyesinde çalışan bir meclistir.

 Bu Yönergenin uygulanmasında;
a) Belediye: Kent konseyi oluşumuna yardım ve destek sağlayan belediyeyi,
b) Kent konseyi: Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmalarını,
c) Engelsiz Kent Meclisi: Alanya Kent Konseyi Engelsiz Kent Meclisi’ni,
d) Başkan: Alanya Kent Konseyi Engelsiz Kent Meclisi Yönetim Kurulu Başkanı’nı,
e) Başkan Yardımcısı: Alanya Kent Konseyi Engelsiz Kent Meclisi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı’nı,
f) Sekreter: Alanya Kent Konseyi Engelsiz Kent Meclisi Yönetim Kurulu Sekreteri’ni,
g) Çalışma Grupları: Alanya Kent Konseyi Engelsiz Kent Meclisi Çalışma Gruplarını,
h) Yürütme Kurulu: Alanya Kent Konseyi Engelsiz Kent Meclisi Yürütme Kurulu’nu,
i) Yönetişim: Saydamlık, hesap verebilirlilik, katılım, çalışma uyumu, yerindenlik ve etkinlik gibi kriterlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışını,
ifade eder.

Madde 2- Amaç

Engellilerin, toplumsal yaşamın üretim, iş, siyaset, kültür, sanat v.b alanlarında söz sahibi olması, kent ve engellilerin sorunları ve sorumlulukları konusunda bilinçlenmesi, politikalar oluşturması, kentsel yaşama katılma ve kente ait olma duygularının geliştirilmesi, engellilerin ihtiyaç ve sorunlarından yola çıkarak taleplerinin belirlenmesi, çözümler ve projeler üretilmesinde aktif rol almalarının sağlanması ve projelerin yetkili birimlere ulaştırılmasında etkili çoğunluk olarak temsil edilmelerini sağlamak.

Madde 3- Dayanak

Bu yönetmelik 3.7.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76. maddesine dayanılarak İçişleri Bakanlığı’nca hazırlanan ve 8 Ekim 2006 tarihli, 26313 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “ Alanya Kent Konseyi Yönetmeliği”nin ifade özgürlüğü ve birlikte yönetim anlayışı doğrultusuna dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Madde 4- Kapsam

Bu tüzük, Engelsiz Kent Meclisinin amaçlarını ve çalışma ilkelerini kapsar.

Madde 5- İlkeler

Engelsiz Kent Meclisi bağımsız olarak çalışır ve hiçbir siyasi partinin, derneğin ya da şirketin reklâmını, propagandası veya savunuculuğunu yapamaz.

’Engelsiz Kent Meclisi çalışmalarına katılımda devamlılık esastır. Meclis yürütme kurulu toplantılarına üç defa üst üste mazeretsiz olarak katılmayan üyenin yerine sıradaki yedek üye yürütme kurulu kararı ile alınır.

Tartışmaların niteliği ve kapsamı genel hedef ve amaçlara yönelik olmalıdır.

Engelsiz Kent Meclisi, üyelerinin ortak kararı çerçevesinde ve tüzüğündeki maddeler gereğince hareket eder ve uygulamalarda bulunur.

Engelsiz Kent Meclisinde alınan kararlar ve görevlerin getirmiş olduğu ayrıcalıklar özel çıkarlar doğrultusunda kullanılamaz.

Engelsiz Kent Meclisi tüzel olarak kamu görevi için aday olan herhangi bir kişiyi desteklemeyeceği gibi, bir adayın leh ve aleyhinde toplantılar yapamaz ve beyanat veremez.

Engelsiz Kent Meclisi yaşamın her alanında kadın erkek eşitliğine önem verir.

Anayasanın, uluslararası sözleşmelerin ve özel kanunların engellilere tanıdığı tüm hakların yolunda çalışır.

Madde 6- Engelsiz Kent Meclisi’nin görevleri:

Engellilerin kentsel yaşama katılma ve kente ait olma duygularının geliştirilmesi,

Engelli insanların hak ve menfaatlerinin korunması için gerekli çalışmalar yapmak, iletişim araçları yoluyla engelli insanların sorunlarının çözümü için kamuoyu oluşturmak,

Engellilerin ihtiyaç ve sorunlarından yola çıkılarak, taleplerini belirlemek, çözümler ve proje üretiminde aktif rol almalarını sağlamak,

Engellilerin kent yaşamında sorunsuz yaşayabilmesi için kentsel düzenlemelerin, engellilerin özelliklerine ve ihtiyaçlarına göre yapılmasını sağlamak,

Engellilerin gerek çalışabileceği gerekse yeteneklerini, becerilerini geliştirebileceği iş alanları ve atölyeler açmak; sosyal bakım evleri ve rehabilitasyon merkezlerinin açılmasını teşvik edici çalışmalar yapmak,

Engellilerle ilgili yasal mevzuatın güncelleştirilmesi, uygulanabilir olması konularında çalışmalar yapmak,

Engellilere ilişkin temel stratejiler ve faaliyet plânlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturulmasına katkıda bulunmak.

Engellilerin iş, siyaset, kültür spor vs. alanlarda söz sahibi olması, Engellilerin İhtiyaç ve sorunlarından yola çıkarak, taleplerinin belirlenmesi, çözümler ve projeler üretilmesinde aktif rol almaları ve\veya projelerinin yetkili birimlere ulaştırılmasını sağlamak.

Alanya Genelinde yaşayan Engellilerin Envanteri’nin çıkarılması için çalışmalarda bulunmak, çalışma yapan kurum ve kuruluşlara destek olmak.

Engelli ailelerine; engel türleri, erken teşhis ve erken tanı konularında bilgilendirme çalışmaları yapılması;

Engelli bireylere; sağlık, istihdam konularında bilgilendirilme çalışmaları yapılması, gerektiğinde bu konularda projeler üretmek veya projeler ile ilgili kurumlarla irtibata geçmek.

Yurt içinde ve yurt dışında aynı amaçla kurulmuş diğer engelli meclisleri, engelli dernekleri, engelli spor kulüpleri, federasyon, Konfederasyonlar ve Rehabilitasyon Merkezleri ile iletişimi ve koordinasyonu sağlayarak engelli sorunlarının tespit edilmesi, çözüm için ortak öneriler getirilmesi ve bu amaçla projeler üretilerek gerekli çalışmaların yapılması.

Sivil Toplum Kuruluşları, Resmi ve özel kurum ve kuruluşları bir araya getirmek ve hedefleri doğrultusunda çalışmalarına destek olmak.

Engelli insanların hak ve menfaatlerinin takibinde veya hukuki yardıma ihtiyaç hallerinde, ilgili merciler önünde temsil etmek ve ettirmek, dava açmak, açtığı davada taraf olmak

Engellilerin kent yaşamında sorunsuz yaşayabilmesi için kentsel düzenlemelerin, engellilerin özelliklerine ve ihtiyaçlarına göre fiziksel koşulların oluşturulmasını sağlamak,

Engellilerin topluma kazandırılması ve eğitiminde büyük rol oynayan rehabilitasyon merkezlerinin faaliyetlerinin geliştirilmesi ve denetimlerin düzenli yapılması için ilgili kurum, kuruluş ve aileler ile işbirliği yapmak.

Engelli istihdamında, iş yerlerinde uygulanması gereken yasal kotaya; kamu kurum ve kuruluşlarında, özel işyerlerinde uyulması için gerekli çalışmaları yapmak. İstihdam yasasına uymayan iş yerleri hakkında, ilgili kamu kurumlarını uyarmak.

Engelli personel çalıştıran işyerlerinde, sosyal, ekonomik, kültürel ve çalışma koşullarına yönelik sorunlarının çözüme kavuşturulması için çeşitli düzenlemeler yapılmasını, yaşama geçirilmesi ve engelli vatandaşlarımızın uygulamada karşılaştıkları sorunların giderilmesi için yönetici, müdür, işveren ve mesai arkadaşlarının bilgilendirilerek, engellerine yönelik gereken kolaylığı göstermeleri ve ilgili düzenlemeleri yapmaları için çalışmalar yapmak.

Spor, eğitim, kültür alanında bütünleştirici faaliyetlerin organize edilmesi;

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler, Meclisinin Oluşumu ve Organları

 Madde 7- Genel Hükümler

Engelsiz Kent Meclisi’nin, meclis, Yürütme kurulu ve çalışma grupları faaliyetlerinde Alanya Kent Konseyi’ne karşı sorumludur. Alınan karalar ve yapılacak faaliyetler öncesinde Alanya Kent Konseyine yazılı ve sözlü bilgi vermek zorundadır.

Meclisin tüm organları, önceden belirlenen yer ve zamanlarda toplantılara katılanlarla toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Yapılan oylamada eşitlik çıkması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

Toplantılarda görüşmelerin demokratik usullerle yapılması ve herkese söz hakkı verilmesi esastır. Bu tüzükte yer almayan konuların çözümü için karşılıklı görüşme ve uzlaşma temel yöntemdir.

Madde 8- Meclisin Oluşumu

Engelsiz Kent Meclisi çalışmalarına ve toplantılarına Alanya ilçe sınırlarında yaşayan herkes katılabilir..

Engelsiz Kent Meclisi, aktif üyeler ve katılımcı üyelerden oluşur. Aktif üyeler; Kent Konseyi Engelsiz Kent Meclisi üyeleri ve ilgili her kurumu temsilen 1 kişi olarak belirlenir. Genel Kurulda oy kullanma hakları vardır.

Aktif Üyeler:
a) Engelsiz Kent Meclisi üyeleri (seçimli Genel Kuruldan 1 ay önce belirlenir),
b) Engellilere yönelik çalışmalar yapan dernek ve vakıf temsilcileri,
c) Engelliye hizmet veren; Kaymakamlık, Belediye, Milli Eğitim Müdürlüğü, Baro, İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Muhtarlar,Üniversitesitelerden 1’er temsilciden oluşur.

Katılımcılar: Bireysel katılımcılardır. Hemşehrilerden oluşur. Meclis toplantılarında söz hakları vardır, oy kullanma ve seçilme hakları yoktur. Çalışma gruplarında faaliyet gösterebilirler, proje ve etkinliklere katılabilirler. Bilgi amaçlı üye formu doldurmak zorundadırlar.

Madde 9- Meclis Organları

Meclis aşağıdaki organlardan oluşur.

A-      Genel Kurul,

B-       Yürütme Kurulu,

C-      Çalışma Grupları,

 

 

A-GENEL KURUL

Madde 10- Genel Kurul

Meclisin en yetkili organıdır.

Genel Kurulun ilk toplantısında başkan ve üyelerden oluşan Divan Heyeti seçilir. İlk genel kurula Kent Konseyi başkanı, diğer kurullara Kent Konseyi Başkanı veya yeni seçilecek Meclis Başkanı başkanlık eder. Ayrıca bir Başkan yardımcısı, bir sekreter de seçilir. Genel Kurul, Meclis Yürütme Kurulu’nun belirlediği gündem ile toplanır.

Genel Kurul yılda en az bir kez toplanır. Genel Kurul, yürütme kurulu başkanı tarafından doğrudan veya aktif katılımcı sayısının üçte birinin teklifi üzerine olağan üstü toplantıya çağırılabilir.

Genel Kurul:
a) Aktif üyelerden oluşur. Engelsiz Kent Meclisi’nin en yetkili organıdır. Görevi; Yürütme Kurulu tarafından hazırlanan gündemi görüşmek, değerlendirmek, gerekli hallerde gündeme madde eklemek, yönerge değişikliği yapabilmek ve gerekli kararları almaktır.
b) Gerektiğinde olağanüstü toplantı için, Engelsiz Kent Meclisi Yürütme Kurulu çağrısı üzerine toplanır. Engelsiz Kent Meclisi Genel Kurulu, kararlarını toplantıya katılan aktif  üyelerin oy çokluğu ile alır.
c) Genel Kurulda, Yürütme Kurulu tarafından hazırlanmış olan gündem maddelerine, toplantıya katılan Engelsiz Kent Meclisi aktif üye sayısının en az % 10’nun yazılı önerisi ve Genel Kurulun onayı ile madde eklenebilir. Her gündem maddesinin görüşülmesinden sonra karar için oylama yapılır. Oy verme sistemini genel kurul üyeleri belirler.
d) Engelsiz Kent Meclisi Genel Kurullarında oy verme hakkı sadece aktif üyelere aittir.
e) Engelsiz Kent Meclisi üyelerinin Seçimli Genel Kurul’da oy kullanabilmeleri için, seçim tarihinden önceki son 1 aydan önce, Engelsiz Kent Meclisi üyeliği olması ve faaliyetlere katılmış olmaları gerekmektedir.

Görevleri; Meclis yürütme kurulunu seçmek, Yürütme Kurlu tarafından hazırlanan gündemi görüşmek ve değerlendirmek, gerektiğinde tüzük değişikliği yapmak, kente ve engellilere özgü projeler kapsamında organizasyon ve etkinliklerde görev alabilecek çalışma grupları oluşturmak ve gerekli kararları almaktır.

B-YÜRÜTME KURULU

Madde 11- Yürütme Kurulu

Yürütme Kurulu; amacı münhasıran engellilere dönük sosyal, ekonomik ve kültürel faaliyeti olan kuruluşların ve seçilmiş üyelerin yer aldığı ve Meclis Genel kurulu tarafından seçilen 18 asil 18 yedek üyeden oluşur. Siyasi parti temsilcileri ve Ticari amaçlı çalışan kurumların temsilcileri meclise üye olabilir ancak yürütme kurulunda görev alamazlar.

Oy kullanma hakkına sahip aktif genel kurul üyeleri yürütme kurulunun seçimi için her aday listesi için bir oy hakkına sahiptirler. Oylama gizli usulde yapılır. Yürütme Kurulu ilk toplantısında kendi arasından Yürütme Kurulu başkanı, başkan yardımcısını ve genel sekreteri açık oylama ile seçer. Başkan ve seçimle gelen üyelerinin görev süresi ilk dönem için2, 2. Dönem için 3 yıldır. Mevcut yürütme kurulu üyeleri görev sürelerinin bitiminde tekrar aday olabilirler.


a) Engelsiz Kent Meclisi Yürütme Kurulu; Engelliye hizmet veren; Kaymakamlık, Belediye, Milli Eğitim Müdürlüğü, Baro, İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğün’den , Muhtarlar’dan ve Üniversitesiteler’den 1’er temsilci, Engellilere yönelik çalışmalar yapan dernek ve vakıf temsilcilerinden 1 kişi,
 ve seçilmiş üyelerden olmak üzere toplam 18 kişiden oluşur.   
b) Toplantılara mazereti olmaksızın üst üste 3 kez katılmayan Yürütme Kurulu üyesinin üyeliği düşer.
h) Yürütme kurulunda herhangi bir sebeple eksilme olması halinde, eksilen üyenin yerine Engelsiz Kent Meclisi üyeleri arasından, Yürütme Kurulunca yeni üye seçilir
i) Tüm Yürütme Kurulu üyelerinin ayrılması ve dağılması halinde, Kent Konseyi Yürütme Kurulu kararı ile olağanüstü seçimli Genel Kurul toplantısı yapılır.
j) Yürütme Kurulu toplantılarında yapılan oylamalarda eşitlik olması halinde, Engelsiz Kent Meclisi Yönetim Kurulu Başkanı’nın oyu 2 oy sayılır.
k) Yürütme Kurulu üyeleri, Çalışma Grupları içerisinde Temsilci, Temsilci
Yardımcısı, Raportör ya da üye olarak görev alabilir.

      Görevleri;

Engelsiz Kent Meclisinin amaçları doğrultusunda faaliyet göstermek,

Genel Kurulda alınan kararların yürütülmesini, ilgili mercilerce dikkate alınmasını sağlamak,

İlgili tüm kurum ve kuruluşlarda Engelsiz Kent Meclisini temsil etmek,

Engelsiz Kent Meclisine katılımı arttıracak çalışmalar yapmak,

Diğer il, ilçe ve belde Engelliler Meclisleri ve engelliler kuruluşları ile ortak çalışmalarda bulunmak,

Yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak ve Genel Kurula sunmak.

Genel Kurul toplantılarına belirlenen gün, saat ve yerde en geniş üye katılımı sağlamak.

Kentin fiziki gereksinimlerinden Engellilerin maddi ve manevi gereksinimlerinden yola çıkarak çalışma gruplarının hazırladıkları projelerin uygulanması konusunda yetkili mercilerle iletişimde bulunmak.

Çalışma gruplarının faaliyetlerini izlemek, faaliyetlerini aksatan Grup Başkanlarını uyarmak, durumu genel kurula aktarmak

Engelsiz Kent Meclisinin davet edildiği ulusal ve uluslararası toplantılara katılacak olanları istekliler arasından saptamak. Katılımcıların sundukları raporları, arşivlemek ve genel kurul da duyurulmasını sağlamak.

C-ÇALIŞMA GRUPLARI

Madde12- Çalışma Grupları

Gerek görüldüğünde ilçe sınırları içinde yaşayan engellilere yönelik projeler üretmek üzere, yürütme kurulu tarafından oluşturulan veya gönüllülerin talebi doğrultusunda yürütme kurulunun onayı ile kurulan gruplardır. Bir çalışma grubu en az beş kişiden oluşur. Kendi içerinde Başkan, Başkan Yardımcısı ve Yazmanı seçer. Başkan aynı zamanda grubun temsilcisidir. Toplantılara Grup Başkanı başkanlık eder. Bulunmaması halinde Yardımcısı, her ikisinin de olmaması durumunda başkanın görevlerini yazman üstlenir. Yazman grubun sekretaryasından sorumludur. Çalışmalar ile ilgili her türlü gündem, yazışma, karar ve tutanakları düzenler ve arşivler.

Görevleri

Genel Kurulca belirlenen konuda çalışmalarda bulunmak,

Engellilerin sosyal, kültürel ve ekonomik ihtiyaçları saptamak,

Gereksinimler doğrultusunda projeler oluşturmak ve projelerin yaşama geçirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

Engellilerin kent sorunlarına sahip çıkmasını ve karalardan söz sahibi olmasını sağlamak,

Yapılan çalışmaları, önerileri, projeleri ve karar tutanaklarının genel kurulda görüşmek üzere yürütme kuruluna sunmak. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Madde 13: Bütçe

Engelsiz Kent Meclisi harcamaları, imkânlar ölçüsünde Kent Konseyi bütçesinden karşılanır ve Kent Konseyi’nin bütçe harcamaları prosedürü uygulanır.

Madde 14: Sekretarya Hizmetleri

Engelsiz Kent Meclisi’nin sekretarya hizmetleri Engelsiz Meclisi Yürütme Kurulu Başkanı tarafından önerilecek görevliler tarafından yerine getirilir. Sekretarya hizmetlerini yürütecek personel bu çalışmalarında Engelsiz Kent Meclisi Yürütme Kurulu başkanına sorumlu olacaktır. Kent Konseyi Yürütme Kurulu, Engelsiz Meclisi’nin çalışmaları için gereken mekân ve diğer büro ihtiyaçlarını imkânları ölçüsünde karşılamakla yükümlüdür.

Madde 15- Üye ve Üyelik Koşulları

Meclise aktif üye olmak için; Alanya Merkez İlçe sınırları içinde yaşıyor olma şartı aranır. Üyelik kaydı için, nüfus cüzdanı fotokopisi ve ikametgah ile birlikte Engelsiz Kent Meclisi Yürütme Kuruluna başvuruda bulunulur ve tüm şartlara uyuyorsa üyeliğe kabul edilir..

Madde 16- Üyeliğin sona ermesi

Meclis Genel Kurulu, Yürütme Kurulu ve Çalışma Gruplarında, çalışmaları engelleyen yada hiç katılım göstermeyen üyeler, Meclis Başkanı tarafından yazılı olarak uyarılır, ısrar halinde Genel Kurulda oturuma katılanların salt çoğunluğunun kararı ile üyeliği düşürülür ve üyeye bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yürütme ve Yürürlülük

Madde 17- Yürütme

Tüzük hükümlerini Yürütme Kurulu uygular.

Madde 18- Yürürlük

Bu tüzük Engelsiz Kent Meclisi Yürütme Kurulu seçilinceye kadar Alanya Kent Konseyi Başkanlığı onayı ile yürürlük kazanır. Tüzük değişikleri, Engelsiz Kent Meclisi Yürütme Kurulu kararı ve Kent Konseyi Genel Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer.

SOSYAL MEDYA