ALANYA KENT KONSEYİ - Engelsiz Kent Meclisi Tüzüğü

Ana Sayfa>Engelsiz Kent Meclisi Tüzüğü

 ALANYA KENT KONSEYİ ENGELSİZ KENT MECLİSİ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

Tanım, Amaç, Dayanak, Kapsam, İlkeler, Görevler

Madde 1- Tanım

Kent içinde yaşayan engellileri din, dil, ırk, kültür, sınıf, eğitim ve düşünce farkı gözetmeksizin temsil etmek üzere kurulan, engellilerin özgür, demokratik ve doğrudan katılımına dayanan, Alanya Kent Konseyi bünyesinde çalışan bir meclistir.

Madde 2- Amaç

Engellilerin, toplumsal yaşamın üretim, iş, siyaset, kültür, sanat v.b alanlarında söz sahibi olması, kent ve engellilerin sorunları ve sorumlulukları konusunda bilinçlenmesi, politikalar oluşturması, kentsel yaşama katılma ve kente ait olma duygularının geliştirilmesi, engellilerin ihtiyaç ve sorunlarından yola çıkarak taleplerinin belirlenmesi, çözümler ve projeler üretilmesinde aktif rol almalarının sağlanması ve projelerin yetkili birimlere ulaştırılmasında etkili çoğunluk olarak temsil edilmelerini sağlamak.

      Madde 3- Kapsam

Bu tüzük, Engelsiz Kent Meclisinin amaçlarını ve çalışma ilkelerini kapsar.

Madde 4- İlkeler

Engelsiz Kent Meclisi Alanya Kent Konseyi’ne bağımlı olarak çalışır ve hiçbir siyasi partinin, derneğin ya da şirketin reklâmını, propagandası veya savunuculuğunu yapamaz.

’Engelsiz Kent Meclisi çalışmalarına katılımda devamlılık esastır. Meclis yürütme kurulu toplantılarına üç defa üst üste mazeretsiz olarak katılmayan üyenin yerine sıradaki yedek üye yürütme kurulu kararı ile alınır.

Engelsiz Kent Meclisi, üyelerinin ortak kararı çerçevesinde ve tüzüğündeki maddeler gereğince hareket eder ve uygulamalarda bulunur.

Engelsiz Kent Meclisinde alınan kararlar ve görevlerin getirmiş olduğu ayrıcalıklar özel çıkarlar doğrultusunda kullanılamaz.

Engelsiz Kent Meclisi yaşamın her alanında kadın erkek eşitliğine önem verir.

Anayasanın, uluslararası sözleşmelerin ve özel kanunların engellilere tanıdığı tüm hakların yolunda çalışır.

Madde 5- Engelsiz Kent Meclisi’nin görevleri:

Engellilerin kentsel yaşama katılma ve kente ait olma duygularının geliştirilmesi,

Engelli insanların hak ve menfaatlerinin korunması için gerekli çalışmalar yapmak, iletişim araçları yoluyla engelli insanların sorunlarının çözümü için kamuoyu oluşturmak,

Engellilerin ihtiyaç ve sorunlarından yola çıkılarak, taleplerini belirlemek, çözümler ve proje üretiminde aktif rol almalarını sağlamak,

Engellilerin kent yaşamında sorunsuz yaşayabilmesi için kentsel düzenlemelerin, engellilerin özelliklerine ve ihtiyaçlarına göre yapılmasını sağlamak,

Engellilerle ilgili yasal mevzuatın güncelleştirilmesi, uygulanabilir olması konularında çalışmalar yapmak,

Engellilerin iş, siyaset, kültür spor vs. alanlarda söz sahibi olması, Engellilerin İhtiyaç ve sorunlarından yola çıkarak, taleplerinin belirlenmesi, çözümler ve projeler üretilmesinde aktif rol almaları ve\veya projelerinin yetkili birimlere ulaştırılmasını sağlamak.

Alanya Genelinde yaşayan Engellilerin Envanteri’nin çıkarılması için çalışmalarda bulunmak, çalışma yapan kurum ve kuruluşlara destek olmak.

Engelli ailelerine; engel türleri, erken teşhis ve erken tanı konularında bilgilendirme çalışmaları yapılması;

Engelli bireylere; sağlık, istihdam konularında bilgilendirilme çalışmaları yapılması, gerektiğinde bu konularda projeler üretmek veya projeler ile ilgili kurumlarla irtibata geçmek.

Engellilerin kent yaşamında sorunsuz yaşayabilmesi için kentsel düzenlemelerin, engellilerin özelliklerine ve ihtiyaçlarına göre fiziksel koşulların oluşturulmasını sağlamak,

Engellilerin topluma kazandırılması ve eğitiminde büyük rol oynayan rehabilitasyon merkezlerinin faaliyetlerinin geliştirilmesi ve denetimlerin düzenli yapılması için ilgili kurum, kuruluş ve aileler ile işbirliği yapmak.

Engelli istihdamında, iş yerlerinde uygulanması gereken yasal kotaya; kamu kurum ve kuruluşlarında, özel işyerlerinde uyulması için gerekli çalışmaları yapmak

Spor, eğitim, kültür alanında bütünleştirici faaliyetlerin organize edilmesi;

 

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler, Meclisinin Oluşumu ve Organları

 Madde 6- Genel Hükümler

Engelsiz Kent Meclisi’nin, meclis, Yürütme kurulu faaliyetlerinde Alanya Kent Konseyi’ne karşı sorumludur. Alınan karalar ve yapılacak faaliyetler öncesinde Alanya Kent Konseyine yazılı ve sözlü bilgi vermek zorundadır. Alanya Kent Konseyi’nin İç Yönergesine dayanarak Alanya Kent Konseyi’nin onayı olmadan bünyesinde bulunan meclisler ve Yürütme Kurulu üyeleri bireysel faaliyet, gösteri, basın açıklanması vb faaliyetlerde bulunamazlar.

Meclisin tüm organları, önceden belirlenen yer ve zamanlarda toplantılara katılanlarla toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Yapılan oylamada eşitlik çıkması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

Toplantılarda görüşmelerin demokratik usullerle yapılması ve herkese söz hakkı verilmesi esastır. Bu tüzükte yer almayan konuların çözümü için karşılıklı görüşme ve uzlaşma temel yöntemdir.

Madde 7- Meclisin Oluşumu

Engelsiz Kent Meclisi çalışmalarına ve toplantılarına Alanya ilçe sınırlarında yaşayan herkes katılabilir..

Engelsiz Kent Meclisi, aktif üyeler ve katılımcı üyelerden oluşur. Aktif üyeler; Kent Konseyi Engelsiz Kent Meclisi üyeleri ve ilgili her kurumu temsilen 1 kişi olarak belirlenir. Genel Kurulda oy kullanma hakları vardır.

Aktif Üyeler:
a) Engelsiz Kent Meclisi üyeleri (seçimli Genel Kuruldan 1 ay önce belirlenir),
b) Engellilere yönelik çalışmalar yapan dernek ve vakıf temsilcileri,
c) Engelliye hizmet veren; Kaymakamlık, Belediye, Milli Eğitim Müdürlüğü, Baro, İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Muhtarlar,Üniversitesitelerden 1’er temsilciden oluşur.

Katılımcılar: Bireysel katılımcılardır. Hemşehrilerden oluşur. Meclis toplantılarında söz hakları vardır, oy kullanma ve seçilme hakları yoktur. Çalışma gruplarında faaliyet gösterebilirler, proje ve etkinliklere katılabilirler. Bilgi amaçlı üye formu doldurmak zorundadırlar.


Madde 8- Meclis Organları

Meclis aşağıdaki organlardan oluşur.

A-      Genel Kurul,

B-       Yürütme Kurulu,

 

A-GENEL KURUL

Madde 9- Genel Kurul

Meclisin en yetkili organıdır.

Genel Kurulun ilk toplantısında başkan ve üyelerden oluşan Divan Heyeti seçilir. İlk genel kurula Kent Konseyi başkanı, diğer kurullara Kent Konseyi Başkanı  eder. Ayrıca bir Başkan yardımcısı, bir sekreter de seçilir. Genel Kurul, Meclis Yürütme Kurulu’nun belirlediği gündem ile toplanır.

Genel Kurul yılda en az bir kez toplanır. Genel Kurul, yürütme kurulu başkanı tarafından doğrudan veya aktif katılımcı sayısının üçte birinin teklifi üzerine olağan üstü toplantıya çağırılabilir.

Genel Kurul:
a) Aktif üyelerden oluşur. Engelsiz Kent Meclisi’nin en yetkili organıdır. Görevi; Yürütme Kurulu tarafından hazırlanan gündemi görüşmek, değerlendirmek, gerekli hallerde gündeme madde eklemek, yönerge değişikliği yapabilmek ve gerekli kararları almaktır.
b) Gerektiğinde olağanüstü toplantı için, Engelsiz Kent Meclisi Yürütme Kurulu çağrısı üzerine toplanır. Engelsiz Kent Meclisi Genel Kurulu, kararlarını toplantıya katılan aktif  üyelerin oy çokluğu ile alır.
c) Genel Kurulda, Yürütme Kurulu tarafından hazırlanmış olan gündem maddelerine, toplantıya katılan Engelsiz Kent Meclisi aktif üye sayısının en az % 10’nun yazılı önerisi ve Genel Kurulun onayı ile madde eklenebilir. Her gündem maddesinin görüşülmesinden sonra karar için oylama yapılır. Oy verme sistemini genel kurul üyeleri belirler.
d) Engelsiz Kent Meclisi Genel Kurullarında oy verme hakkı sadece aktif üyelere aittir.
e) Engelsiz Kent Meclisi üyelerinin Seçimli Genel Kurul’da oy kullanabilmeleri için, seçim tarihinden önceki son 1 aydan önce, Engelsiz Kent Meclisi üyeliği olması ve faaliyetlere katılmış olmaları gerekmektedir.

Görevleri; Meclis yürütme kurulunu seçmek, Yürütme Kurlu tarafından hazırlanan gündemi görüşmek ve değerlendirmek, gerektiğinde tüzük değişikliği yapmak, kente ve engellilere özgü projeler kapsamında organizasyon ve etkinliklerde görev alabilecek çalışma grupları oluşturmak ve gerekli kararları almaktır.

B-YÜRÜTME KURULU

Madde 10- Yürütme Kurulu

Yürütme Kurulu; amacı münhasıran engellilere dönük sosyal, ekonomik ve kültürel faaliyeti olan kuruluşların ve seçilmiş üyelerin yer aldığı ve Meclis Genel kurulu tarafından seçilen 18 asil 18 yedek üyeden oluşur. Siyasi parti temsilcileri ve Ticari amaçlı çalışan kurumların temsilcileri meclise üye olabilir ancak yürütme kurulunda görev alamazlar.

Oy kullanma hakkına sahip aktif genel kurul üyeleri yürütme kurulunun seçimi için her aday listesi için bir oy hakkına sahiptirler. Oylama gizli usulde yapılır. Yürütme Kurulu ilk toplantısında kendi arasından Yürütme Kurulu başkanı, başkan yardımcısını ve sekreteri açık oylama ile seçer. Başkan ve seçimle gelen üyelerinin görev süresi ilk dönem için2, 2. Dönem için 3 yıldır. Mevcut yürütme kurulu üyeleri görev sürelerinin bitiminde tekrar aday olabilirler.


a) Engelsiz Kent Meclisi Yürütme Kurulu; Engelliye hizmet veren; Kaymakamlık, Belediye, Milli Eğitim Müdürlüğü, Baro, İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğün’den , Muhtarlar’dan ve Üniversitesiteler’den 1’er temsilci, Engellilere yönelik çalışmalar yapan dernek ve vakıf temsilcilerinden 1 kişi,
 ve seçilmiş üyelerden olmak üzere toplam 18 kişiden oluşur.
  
b) Toplantılara mazereti olmaksızın üst üste 3 kez katılmayan Yürütme Kurulu üyesinin üyeliği düşer.
h) Yürütme kurulunda herhangi bir sebeple eksilme olması halinde, eksilen üyenin yerine Engelsiz Kent Meclisi üyeleri arasından, Yürütme Kurulunca yeni üye seçilir
i) Tüm Yürütme Kurulu üyelerinin ayrılması ve dağılması halinde, Kent Konseyi Yürütme Kurulu kararı ile olağanüstü seçimli Genel Kurul toplantısı yapılır.
j) Yürütme Kurulu toplantılarında yapılan oylamalarda eşitlik olması halinde, Engelsiz Kent Meclisi Yönetim Kurulu Başkanı’nın oyu 2 oy sayılır.

      Görevleri;

Engelsiz Kent Meclisinin amaçları doğrultusunda faaliyet göstermek,

Genel Kurulda alınan kararların yürütülmesini, ilgili mercilerce dikkate alınmasını sağlamak,

Engelsiz Kent Meclisine katılımı arttıracak çalışmalar yapmak,

Yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak ve Genel Kurula sunmak.

Genel Kurul toplantılarına belirlenen gün, saat ve yerde en geniş üye katılımı sağlamak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Madde 11- Üye ve Üyelik Koşulları

Meclise aktif üye olmak için; Alanya Merkez İlçe sınırları içinde yaşıyor olma şartı aranır. Üyelik kaydı için, nüfus cüzdanı fotokopisi ve ikametgah ile birlikte Alanya Kent Konseyi’e başvuruda bulunulur ve tüm şartlara uyuyorsa üyeliğe kabul edilir..

Madde 12- Üyeliğin sona ermesi

Meclis Genel Kurulu, Yürütme Kurulu ,çalışmaları engelleyen yada hiç katılım göstermeyen, uygunsuz davranışlarda bulunan, Alanya Kent Konseyi çalışma ilkelerine uymayan üyeler, başkanlar, yönetimi Alanya Kent Konseyi Genel Sekreteri tespit edilip Alanya Kent Konseyi Başkanına iletilerek yazılı olarak uyarılır, ısrar halinde Alanya Kent Konseyi Başkanı ve Yürütme Kurulu Kararı ile üyeliği,  düşürülür ve üyeye bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yürütme ve Yürürlülük

Madde 13- Yürütme

Tüzük hükümlerini Yürütme Kurulu uygular.

Madde 14- Yürürlük

Bu tüzük Engelsiz Kent Meclisi Yürütme Kurulu seçilinceye kadar Alanya Kent Konseyi Başkanlığı onayı ile yürürlük kazanır. Tüzük değişikleri, Engelsiz Kent Meclisi Yürütme Kurulu’nda belirlenerek Alanya Kent Konseyi Başkanlığına bildirilerek Yürütme Kurulunun onayı ile Genel Kurula taşınır.

SOSYAL MEDYA