ALANYA KENT KONSEYİ - ALANYA KENT KONSEYİ İÇ YÖNERGESİ

Ana Sayfa>ALANYA KENT KONSEYİ İÇ YÖNERGESİ

ALANYA KENT KONSEYİ İÇ YÖNERGESİ

 

AMAÇ

Madde 1:

Bu yönergenin amacı, Alanya Kent Konseyi’nin çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

 

KAPSAM

Madde 2:

Bu yönerge, Alanya Kent Konseyi kuruluşunu, amaçlarını, oluşumunu, organlarını ve çalışma ilkelerini kapsar.

 

DAYANAK

Madde 3:

Bu yönerge, 5393 sayılı Belediye Kanununun 76. Maddesi gereğince, 8 Ekim 2006 tarih ve 26313 sayılı (6 Haziran 2009 tarih ve 27250 sayılı değişik) Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 16/1 maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

TANIMLAR

Madde 4:

Bu Yönergenin uygulanmasında,
a) Belediye: Kent Konseyi oluşumuna yardım ve destek sağlayan Alanya Belediyesi’ni,
b) Kent Konseyi: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76. maddesinde belirtilen hedefler doğrultusunda; halkın yönetime katılımını ve denetimini sağlayacak mekanizmaları geliştiren ve kendi sorunlarına sahip çıkmasını özendiren, yönetişim eksenli katılımcı demokrasiyi esas alan ve sivil toplumu önceleyen Alanya Kent Konseyi’ni,
c) Meclisler: Kadın ve gençlik meclisleri başta olmak üzere kent konseyinin görev alanlarında, yönetişim anlayışına dayalı, grupların kendi sorunlarına çözüm üretmek ve kent yönetimine katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla oluşmuş, gönüllülük ve demokratik platform olma esasına dayanan Alanya Kent Konseyi Meclislerini,
d) Çalışma Grupları: Kent Konseyi’nin görev alanlarında, yönetişim anlayışına dayalı çeşitli toplum kesimlerinin, kaliteli ve yaşanabilir bir kentin yönetiminde aktif rol almalarını hedefleyen, gönüllülük esasında oluşmuş, gerektiğinde uzman desteği alan, şeffaf ve katılımcı ortak yapılar olan Alanya Kent Konseyi Çalışma Gruplarını,
e) Bireysel Üye: Toplumsal sorumluluk anlayışıyla, bilgi, zaman, beceri ve deneyimini Alanya Kent Konseyi bünyesinde oluşturulmuş meclisler ve çalışma gruplarında yer alarak kullanan bireyi,
f) Kurumsal Üye: Merkezi yönetim, yerel yönetim, üniversite, siyasi partiler, muhtarlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarını ifade eder.

 

KENT KONSEYİNİN AMACI

Madde 5:

Kent Konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmek amacıyla çalışmalar yürütür.

 

KENT KONSEYİNİN OLUŞUMU

Madde 6:

a) Kent Konseyi, mahalli idareler genel seçim sonuçlarını izleyen 3 ay içinde, 8’inci maddede belirtilen üyelerle toplanarak, seçimli ilk genel kurul toplantısını yapar.
b) Kent Konseyi Genel Kurulu, kent konseyi kurulmamış yerlerde Belediye Başkanı’nın, kent konseyinin var olduğu yerlerde ise Kent Konseyi Başkanı’nın çağrısı ile toplanır. 
c) Belediye Başkanı’nın veya Kent Konseyi Başkanı’nın başkanlığında toplanan seçimli genel kurul toplantısında, toplantıyı idare etmek üzere Kent Konseyi üyeleri arasından en az üç kişiden oluşan divan kurulu seçilir.
d) Divan kurulunun oluşturulmasından sonra, Kent Konseyi Başkanı ve Yürütme Kurulu üyeleri seçilir.
e) İlk iki yılın sonunda yapılan ikinci dönem seçimli genel kurul toplantısı, mevcut Kent Konseyi Başkanı’nın çağrısı üzerine toplanır.

 

KENT KONSEYİNİN GÖREVLERİ

Madde 7:

1)GÖREVLERİ

 

a) Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşehrilik bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak,
b) Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması, bu alanda ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik temel stratejilerin belirlenmesinde, uygulanmasında ve izlenmesinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturulmasını sağlamak, 
c) Kentin doğası, tarihi, kültürel mirası, turizm değerleri ve sosyo-ekonomik yaşantısı ile bütünleşecek nitelikteki stratejilerin belirlenmesi ve tanıtılmasını sağlamak,
d) Kentin sürdürülebilir gelişmesinin temelini oluşturacak politikalar arasında önceliklerin belirlenmesi ve çözüm önerileri üretilmesine imkan tanıyacak bir uzlaşma ortamı oluşturmak,
e) Katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirerek sivil toplumun kurumsallaşmasına katkı sağlamak,
f) Halk ile birlikte kentsel öncelikleri belirleyerek bunu kamuoyu ve uygulayıcılarla paylaşmak, 
g) Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmaya ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamaya yönelik çalışmaları desteklemek,
h) Kent konseyi toplantılarında oluşturulan görüşlerin, başta belediye meclisi olmak üzere ilgili mercilere ulaştırılmasını sağlamak,
i) Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak, kentin başlıca gelir kaynaklarından olan turizm ve tarımın geliştirilmesi için toplantılar ve seminerler düzenlemek,
j) Diğer kentlerde kurulmuş kent konseyleri ile, ülkemizde kent konseylerinin gelişmesine ve sürdürülebilmesine katkı sağlamak amacıyla ortak çalışmalar yapmak,
k) Kent konseylerinin gelişmesine yönelik uluslararası çalışmalar yapmak, girişimlerde bulunmak.

 

2)ÇALIŞMA İLKELRİ

Kent konseyi, aşağıdaki ilkeler temelinde çalışmalarını sürdürür.

a) YG21 süreci kapsamında, kentine sahip çıkma, aktif katılım ve çözümde ortaklık ilkelerinin bütünlüğünde, kentlerin yaşanabilir bir geleceğe taşınmasına katkıda bulunmak,

b) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin imzaladığı ve onayladığı Birleşmiş Milletler Zirveleri ile diğer uluslar arası sözleşmelerde kent ve kent yaşamına yönelik temel ilkeleri hayata geçirmek,

c) Kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini ön planda tutmak,

d) Kent konseyi, uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını gözeterek, tarafsız bir yaklaşımla görüş ve önerilerini oluşturmak,

e) Katılımcılığı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas almak,

 f) Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek sonuç odaklı çalışma kültürünü benimsemek

 

KENT KONSEYİ ÜYELERİ

Madde 8:

Kent Konseyi aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur:
a) Kaymakam veya temsilcisi,
b) Belediye Başkanı veya temsilcisi,
c) Sayısı 10’u geçmemek üzere Kaymakam tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri,
d) Belediye sınırları içerisinde kalan muhtar sayısının yüzde 30’unu geçmemek ve yüzde 20’den az olmamak üzere muhtarların kendi aralarından seçecekleri temsilcileri,
e) Teşkilatını kurmuş olan siyasi partilerin temsilcileri,
f) Belediye sınırları içindeki üniversitelerden birer temsilci.
g) Belediye sınırları içindeki kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların ve ilgili dernekler ile vakıfların birer temsilcileri,
h) Kent konseyince kurulan meclislerin başkanları ve çalışma gruplarının birer temsilcileri.

 

KENT KONSEYİ ÜYELİĞİ

Madde 9:

a) Kent Konseyi Kurumsal Üyesi olmak isteyen ilgili sivil toplum kuruluşları, Kent Konseyi üyesi olmak istediklerine dair yönetim kurulu kararı ve doldurulacak olan Kurumsal Bilgi Formu ile birlikte Kent Konseyi Başkanlığı’na başvuruda bulunurlar. 
b) Kent Konseyi üyesi olmak isteyen kurum ve kuruluşların usulüne uygun olan başvuruları, Kent Konseyi Başkanlığı tarafından değerlendirilir ve Yürütme Kurulunca karara bağlanır. 
c) Kent Konseyi’nin toplantılarına mazeretsiz olarak birbirini takiben üç kez katılmayanların üyelikleri, Genel Sekreterlikçe yapılan incelemeden sonra Yürütme Kurulunun kararı ile düşürülebilir
d) Kent konseyi Kurumsal Üyelerinin genel kurullarda temsil edilebilmesi için, bilgi güncellemesinin yapılması ve temsil formunun doldurularak Kent Konseyi Başkanlığı’na teslim edilmesi gerekir. Başvurular, seçimli genel kurula en az onbeş gün kala yenilenmiş olmalıdır. Kurumsal üyelik bilgilerini usulüne göre güncellemeyenler, seçimli genel kurulda oy kullanamazlar.
e) Kent konseyi üyesi olmaya hak kazanan Kurumsal Üye Temsilcileri ile Çalışma Grubu Temsilcileri, Kent Konseyi Başkanlığına ve Yürütme Kurulu Üyeliğine aday olabilir veya aday gösterilebilirler. Kurumsal Üye Temsilcisi veya Çalışma Grubu Temsilcisi olmayanlar Kent Konseyi Genel Kurulunda aday olamazlar ve aday gösterilemezler.
f) Bireysel Üye, meclislerde ve çalışma gruplarında gönüllü olarak çalışmak üzere usulüne uygun olarak üye kaydı yapılmış kişidir. 
g) Meclislere ve çalışma gruplarına Bireysel Katılımcının kabulü, bireysel bilgi formu doldurulduktan sonra, Kent Konseyi Genel Sekreterliği’nin onayı ile gerçekleşir. Kurumsal Üyelerin temsilcileri ayrıca Bireysel Üye Formu doldururlar.
h) Kent Konseyi Çalışma Yönergesi hükümlerine aykırı davranmak, kent konseyi ilke ve ideallerini zedeleyen tutum ve davranışlarda bulunmak üyelikten çıkarılma nedenleridir. Üyelikten çıkarılma kararı, ilgilinin savunması alındıktan sonra, Kent Konseyi Genel Sekreterliğinin teklifi ile Yürütme Kurulu tarafından verilir.

 

KENT KONSEYİ ORGANLARI

Madde 10:

Kent Konseyi’nin organları şunlardır:
a) Genel Kurul
b) Yürütme Kurulu
c) Kent Konseyi Başkanı 
d) Meclisler ve Çalışma Grupları

 

KENT KONSEYİ GENEL KURULU

Madde 11:

a) Genel Kurul, kent konseyinin en yetkili organıdır. 8.maddede belirtilen üyelerden oluşur. Kent Konseyi Başkanı, Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeleri ve Kent Konseyi Genel Sekreteri genel kurulun ve konsey toplantılarının tabii üyesidirler. Oy kullanabilirler ve aday olabilirler. 
b) Kent Konseyi Genel Kurulu’nda kurum ve kuruluşları temsil edecek kişiler, birinci dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıl görev yaparlar. 
c) Seçimli genel kurul toplantılarının günü, saati, yeri ve gündemi en az onbeş gün önceden Kent Konseyi Başkanlığı tarafından katılımcılara internet ortamında bildirilir. Ayrıca diğer duyuru imkanlarıyla da kamuoyuna duyurulur. 
d) Kurumsal katılımcıların herhangi bir nedenle değiştirdiği temsilcilerinin isimleri, değişen iletişim bilgileri genel kurul toplantısından en az yedi gün önce yazı ile kurum tarafından Kent Konseyi Başkanlığı’na bildirilir. 
e) Seçimli genel kurullar, birinci dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yılda bir yapılır. 
f) Seçimli veya seçimsiz genel kurullarının tarihi, Yürütme Kurulu kararı ile belirlenir. Ayrıca, Kent Konseyi Başkanı tarafından doğrudan veya 8’inci maddede öngörülen katılımcı sayısının üçte birinin teklifi üzerine olağanüstü toplantıya çağırılabilir
g) Kent Konseyi Genel Kurulu, konsey toplantısı olarak bir yılda ikiden az olmamak üzere Yürütme Kurulu veya Kent Konseyi Başkanı tarafından belirlenen yer ve zamanlarda toplanır. Seçimli genel kurul toplantıları dışındaki konsey toplantıları için en az iki gün öncesinden duyuru yapılır. 
h) Seçimli genel kurul toplantısında salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde, iki gün sonra gerçekleştirilmek üzere toplantı ertelenir. Bu toplantıda salt çoğunluk aranmaz ancak katılanların sayısı Yürütme Kurulu Üye sayısının iki katından az olamaz ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alınır.
i) Seçimli genel kurulun açılışı Kent Konseyi Başkanı veya görevlendireceği Yürütme Kurulu Üyesi tarafından yapılır. Seçimli genel kurul dışındaki diğer toplantılara Kent Konseyi Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunamayacağı toplantılarda Kent Konseyi Başkanı kendi yerine, Yürütme Kurulu’ndan bir üyeyi görevlendirebilir. 
j) Toplantılarda katılanların salt çoğunluğu ile karar alınır. Oylamada eşitlik çıkması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Oylamalarda bir kişi ancak bir oy kullanabilir.
k) Genel Kurul; Yürütme Kurulu’nun, Meclislerin ve Çalışma Gruplarının seçim ve çalışma esaslarını, belirlemek üzere çalışma yönergesi çıkarır.
l) Genel Kurul, “Kent Konseyi Çalışma Yönergesi”nin amaç ve ilkeleri doğrultusunda çalışmalar yapmak ve gerekli kararları almak amacıyla Yürütme Kurulu’na yetki verebilir.
m) Genel kurula kent konseyi başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmaması halinde yürütme kurulunun en yaşlı üyesi toplantıya başkanlık eder. Alanya Kent Konseyi Genel Kurulu açılıştan sonra Divan Heyeti tarafından yönetilir. Divan bir başkan ve iki katip üyeden oluşur.

n) Seçimsiz Genel Kurul Gündemi :

1-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

2-Divan Kurulu seçimi (1 Başkan – 2 Üye)

3-Kent Konseyi Başkanının konuşması
4-Konseyin Meclis ve Çalışma gruplarının faaliyet raporunun okunması

5-Dilek ve temenniler

6-Kapanış.

o) Seçimli genel kurul gündemi:
1-Yoklama, Açılış
2-Saygı duruşu ve İstiklal marşı
3-Divan Kurulu seçimi (1 Başkan – 2 Üye)
4-Tasnif Kurulu seçimi (1 Başkan – 2 Üye)

5-Kent konseyi başkanının konuşması

6-Faaliyet raporunun okunması
7-Kent Konseyi Başkanı seçimi
8-Kent Konseyi Yürütme Kurulu seçimi (12 asıl, 12 yedek)
9-Kapanış

p)Seçimli genel kurul gündeminin ilk üç maddesi Kent Konseyi Başkanı tarafından veya görevlendireceği bir Yürütme Kurulu Üyesi tarafından, bundan sonraki bölümler ise Divan Kurulunca gerçekleştirilir.
r) Seçimli genel kurul gündemine toplantı öncesinde Yürütme Kurulunca son şekli verilir ve bu şekliyle ilan edilir. Genel Kurul, toplantı başlamadan önce gündemde değişiklik yapabilir.

 

KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU

Madde 12:

a) Kent konseyi üyesi olmaya hak kazanan kurumlar (temsilcisi) Kent Konseyi Yürütme Kurulu asıl ve yedek üyeliklerine aday olabilirler veya gösterilebilirler. Kurumsal üye temsilcisi ve çalışma grubu temsilcisi olmayanlar, 16 yaşının altında olanlar, Kent Konseyi Genel Kurulunda aday olamazlar ve aday gösterilemezler. 
b) Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun doğal üyeleri dışında kalan, 12 asıl ve 12 yedek üyesinin seçimleri gizli oy, açık sayım esasına göre yapılır. Matbu olan veya elle yazılan oy pusulasında en fazla 12 asıl ve 12 yedek isim bulunabilir veya yazılabilir. 12’den fazla ismin yazıldığı oy pusulası iptal edilir.

c) Seçim sonucunda en fazla oyu olan 12 asıl aday yürütme kurulu üyeliğine, 12 yedek aday da yedek üyeliğe seçilir.

d) Yürütme Kurulu, genel kurula katılanların salt çoğunluğuyla seçilir. Oylamada en fazla oyu alan adaylar konsey yürütme kuruluna seçilirler. Milletvekilleri, belediye meclisi üyeleri, siyasi parti teşkilatlarında başkan ve yönetim kurulunda görevi olan kişiler, Kent konseyi yürütme kuruluna, meclislerine ve çalışma gruplarına, bu sıfatlarıyla ya da sivil toplum kuruluşu temsilcisi veya bireysel katılımcı adı altında üye olamazlar, meclislerin ve çalışma gruplarının başkanlık divanında görev alamazlar, ancak her yurttaş gibi çalışmalara katılabilirler, görüş bildirebilirler. Seçildikten sonra herhangi bir nedenle siyasi parti teşkilatlarında görev alan kişiler, bu durumu kent konseyi başkanlığına bildirerek, yerlerine yedek üyenin seçilmesini isterler.

e) Kent Konseyi Yürütme Kurulu, seçimle gelen Kent Konseyi Başkanı, 12 asıl üye, doğal üye olan Meclis Başkanları ve Kent Konseyi Genel Sekreterinden oluşur. Kent Konseyi Başkanı, Yürütme Kurulu’nun başkanıdır. Başkanın bulunmaması halinde Yürütme Kurulu’nun en yaşlı üyesi Yürütme Kurulu’na başkanlık eder. Yürütme Kurulu ayda bir olağan toplanır.

f) Yürütme Kurulu’nun gündemi, Yürütme Kurulu Başkanı’nın onayıyla Kent Konseyi Genel Sekreteri tarafından tespit edilir. Tespit edilen gündem, yürütme kurulu toplantısından önce üyelere yazılı olarak bildirilir.
g) Yürütme Kurulu toplantılarına, mazereti olmaksızın üst üste 3 defa katılmayan Yürütme Kurulu üyesinin üyeliği Yürütme Kurulu kararı ile düşürülebilir. Üyeliği düşen Yürütme Kurulu üyesi yerine, yedek üye sıralamasına göre seçilmiş olan ilk yedek üye, Yürütme Kurulu üyesi olarak çağırılır.

h) Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun görev süresi; ilgili mahalli idareler seçim dönemini takiben, birinci dönem için iki, ikinci dönem için üç yıldır.
ı) Yürütme Kurulu, olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarının zamanını ve gündemini belirler. 

i) Yürütme kuruluna seçilen kurumlar, başkan veya yönetim kurulunda bulunan bir kişi ile temsil edilir. Kent Konseyi seçiminden sonra, kurumları temsil edecek üyenin ismi kurumlarca Kent Konseyi Başkanlığına bildirilir. Kent Konseyi Yürütme Kurulunda bulunan kurumlar seçim geçirmiş ise başkan ve temsilci olarak atanan yönetim kurulu üyesinin ismini  Kent Konseyi başkanlığına  bildirir. Kent Konseyleri Yürütme Kurulu üyeleri madde 12/ g bendine göre 3 kez katılım sağlamadığı takdirde  kent konseyi yürütme kurulu kararı ile üyeliği düşürülebilir.

j)Yürütme Kurulunda temsilcilik  görevi sona eren üyenin yerine, kurum tarafından yeni bir üye  atanır. Yürütme Kurulundan ölüm, istifa ve benzeri sebeplerle ayrılan konsey yürütme kurulu üyesinin yerine yenisi genel kurulda seçilir.

g) Meclis ve Çalışma Gruplarının işleyişi ve disipliniyle ilgili tedbirleri almakla görevlidir.

 

KENT KONSEYİ BAŞKANI

Madde 13:

a) Kent Konseyi Başkanı Genel Kurul tarafından seçilir. Kent konseyi başkanının görev süresi, Yürütme Kurulu’nun görev süresiyle paralel olmak üzere ilk dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıldır.
b) Kent Konseyi Başkanı’nın seçimi için ilk oylamada üye tamsayısının üçte iki ve ikinci oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu aranır. İkinci oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü tur oylama yapılır. Üçüncü oylamada en fazla oyu alan aday, başkan seçilmiş olur.
c) Kent Konseyi Başkanı’nın seçimi, gizli oylama sistemi ile yapılır. Tek aday ise açık oylama sistemi ile yapılır.
d) Kent Konseyi Başkanı’nın seçimi, kent konseyinin ilk toplantısının birinci birleşiminde tamamlanır.

e) Kent Konseyi Başkanı, gerçek ve tüzel kişilere karşı Kent Konseyi’ni temsil eder. 
f) Kent Konseyi Başkanı, Genel Kurul ve Yürütme Kurulu toplantılarına başkanlık eder. 
g) Kent Konseyi Başkanı; ilgili yasalar, yönetmelik ve bu yönergeden kaynaklanan diğer görev ve yetkileri yerine getirir.

h) Kent Konseyi Başkanının bulunmaması halinde Yürütme Kurulunun en yaşlı üyesi Başkan Vekili olarak görev yapar. Başkan Vekili görev aldığı konuma göre Başkanın yetkilerini taşır. ı) En yaşlı üyenin bu hakkından yazılı olarak feragat etmesi halinde Kent Konseyi Başkanı Yürütme Kurulunun seçilmiş üyeleri arasından bir üyeyi vekil olarak tayin eder.

ı) Alanya Kent Konseyi’ni yerel, ulusal ve uluslar arası düzeyde temsil eder.

i) Meclis ve Çalışma Gruplarının ilk toplantılarına başkanlık eder.

j) Meclis ve Çalışma Gruplarının işleyişi ve disipliniyle ilgili tedbirleri alır.

 

KENTKONSEYİ GENEL SEKRETERİ

Madde 14:

a) Kent Konseyi Genel Sekreteri, Kent Konseyi Yürütme Kurulunun doğal üyesi olup, Belediye Başkanının önereceği 3 kişi arasından Yürütme Kurulu tarafından seçilir. 
b) Kent Konseyi Genel Sekreteri, yönergedeki görevlerin yerine getirilmesini koordine eder. Meclisler, çalışma grupları ve benzeri yapılar arasındaki çalışma uyumunu ve koordinasyonu sağlar.
c) Kent Konseyi’nce alınan kararların, kamuya mal edilmesini, yetkili organlara ulaştırılmasını ve uygulamaya konulmasını takip eder ve yürütme kurulunu bilgilendirir.
d) Genel Sekreter, Kent Konseyi Başkanına ve Yürütme Kuruluna karşı sorumludur.
e) Gerek olduğunda Kent Konseyi Yürütme Kurulu Kararı ile Genel Sekreter Yardımcılıkları oluşturulabilir. Genel Sekreter Yardımcılıklarına Kent Konseyi Başkanının teklifi ile Yürütme Kurulunca görevlendirmeler yapılır.
f) Kent konseyi Genel Sekreter Yardımcısı, Kent Konseyi Başkanı ve Genel Sekreterince verilen görevleri yerine getirir. Genel Sekreter bulunmadığı zamanlarda, Genel Sekretere vekalet eder.

 

KENT KONSEYİ MECLİSLERİ VE ÇALIŞMA GRUPLARI

Madde 15:

a) Kent Konseyi, görev alanına giren konularda meclisler ve çalışma grupları oluşturabilir.
b) Meclislerin ve çalışma gruplarının kurulması ve çalışması ile ilgili diğer usul ve esaslar, Yürütme Kurulu tarafından belirlenir. 

c) Meclislerde ve çalışma gruplarında oluşturulan görüşler, Kent Konseyi Başkanının teklifi ile Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nda görüşüldükten sonra, değerlendirilmek üzere Belediye Meclisi’ne sunulur.
d) Meclisler ve çalışma gruplarının tüm yazışmaları, Kent Konseyi Sekreteryası tarafından yapılır.

e) Kent Konseyi Başkanı ve Yürütme Kurulu Üyeleri, Meclislerde ve Çalışma Gruplarında
başkan, temsilci ve üye olarak görev alabilirler.

f) Alanya Kent Konseyine bağlı Meclislerin seçimleri, Kent Konseyi seçimlerinden makul bir süre önce yapılarak tamamlanır. Meclislerin seçim tarihlerinde Kent Konseyi seçimlerine uygunluk esas alınır.

g) Çalışma Grupları kendi yürütücülerini (Başkan, Başkan Yardımcısı ve Yazman) kendileri seçerler. Çalışma grubu yürütme kurulu 2 yıllık dönemler için seçilir ve bu sürenin sonunda yapılacak ilk toplantıda gruplar kendiliğinden yeni yürütmelerini belirler ve genel sekreterliğe iletirler.

 

KENT KONSEYİ MECLİSLERİNİN OLUŞUMU VE ÇALIŞMA ESASLARI

Madde 16:

a) Meclis Genel Kurulları, ilgili meclisin amaçlarıyla ilgili bu yönergenin 8.maddesinde sayılan kurumsal üyelerin temsilcilerinden ve Bireysel Üyelerden oluşur. Bu liste Kent Konseyi Başkanı ve  Genel Sekreteri  tarafından belirlenir ve ilan edilir. 

b) Meclislerin görev süreleri, Kent Konseyi Başkanı ve Kent Konseyi Yürütme Kurulunun görev süreleriyle paralel olmak üzere ilk dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıldır. Yürütme Kurulu kararı ile bu süreler değiştirilebilir.
c) Meclislerin başkan ve yürütme kurulu üyeleri, liste halinde yazılarak yapılan seçimde belirlenir. Matbu veya elle yazılan listede bir Meclis Başkanı, 12 asıl ve 12 yedek üye bulunur. 
d) Meclislerin genel kurullarının diğer çalışma esasları, bu yönergede kent konseyi genel kurulu için belirtilen çalışma biçim ve yöntemlerine uygun olarak düzenlenir.
e) Seçim sonrasındaki ilk yürütme kurulu toplantısında bir başkan yardımcısı ve sekreter üye belirlenir.
f) Meclislerin Başkanları, Kent Konseyi Yürütme Kurulunun ve Genel Kurulunun tabii üyesidirler. 
g) Meclislerin seçim tarihleri ve gündemleri, meclislerin yürütme kurulu kararıyla veya gerek görüldüğünde Kent Konseyi Başkanı ve Genel Sekreterince en az onbeş gün öncesinden belirlenir.
h) Meclis Yürütme Kurulu tarafından belirlenen seçim tarihi ve gündemi Kent Konseyi Başkanının onayından sonra  Genel Sekreter tarafından duyurularak yürürlüğe girer.
ı) Meclis Başkanlarından 16 yaşından küçük olanları Kent Konseyi Yürütme Kurulunun Üyesi olamazlar.

i) İç yönergenin 15. Maddesine göre çalışırlar.


KENT KONSEYİ ÇALIŞMA GRUPLARININ OLUŞUMU VE ÇALIŞMA ESASLARI

Madde 17: 
a) Çalışma grupları, Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından uygun bulunduktan sonra en az beş kişiden oluşur.
b) Çalışma grupları, çalışmalarını kendi aralarından seçecekleri temsilci, temsilci yardımcısı ve raportör aracılığıyla yürütür. Gerektiğinde Kent Konseyi Genel Sekreterinin girişimiyle çalışma grubu ve görev bölümü yenilenebilir.
c) Çalışma gruplarının görev süresi, Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından belirlenir. 
d) Çalışma Grubu Temsilcisi, Kent Konseyi Genel Kurulunun doğal üyesidir.

 

KENT KONSEYİ HİZMETLERİ
Madde 18:
a) Kent konseyinin çalışmaları ve hizmetleri, belediyece önerilen görevliler tarafından yerine getirilir.
b) Kent konseyi çalışmaları ve hizmetlerini yürüten personel, bu çalışmalarında  Kent Konseyi Başkanı ve Genel Sekretere karşı sorumludur.
c) Kent Konseyi Başkanlığı konsey çalışmalarının ve hizmetlerinin yürütülebilmesi için çalışma ofisleri kurabilir ve görev alanlarını, sorumlularını, görevlilerini belirleyebilir.

 

KENT KONSEYİNİN MALİ YAPISI 
Madde 19: 
a) Belediyeler, bütçesinde Kent Konseyi’ne ödenek ayırmak suretiyle ayni ve nakdi yardım yapar ve destek sağlar.
b) Kent Konseyi amaçları doğrultusunda ilgili kurumlara proje başvurusunda bulunabilir, ortaklıklar kurabilir, projelere iştirakçi olabilir.

 

YÜRÜTME
Madde 20:

Bu Yönerge hükümlerini Alanya Kent konseyi yürütme kurulu ve konsey genel sekreteri yürütür. 23.06.2014 tarihli Genel Kurulda kabul edilen yönergedir.

 

YÜRÜRLÜK
Madde 21:
Bu yönerge hükümleri, Kent Konseyi Genel Kurulu’nun kabulünü takiben yürürlüğe girer.

 

Alanya Kent Konseyi İç Yönergesi’nin Kabul Tarihi: 23.06.2014

(Alanya Kent Konseyi Genel Kurulu 23.06.2014 Tarihli Toplantı)

 

 

SOSYAL MEDYA