ALANYA KENT KONSEYİ - ÜNİVERSİTE MECLİSİ TÜZÜĞÜ

Ana Sayfa>ÜNİVERSİTE MECLİSİ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

TANIMI
Madde 1. Alanya Kent Konseyi Üniversite Meclisi, yönetişim anlayışı içinde ayrımcılık gözetmeksizin,
• kent içinde yaşayan tüm üniversite akademik personelinin kent yönetiminde ve karar alma süreçlerinde daha etkin rol almalarını,
• kent ile üniversiteler arasındaki iletişimin ve işbirliğinin geliştirilmesini,
• demokratik katılımın ve katılımcı yapının üniversiteleri kapsayarakgüçlendirilmesini
amaçlayan bir çalışmadır. Alanya Kent Konseyi çatısı altında gönüllülük esasına dayalı olarak oluşmuş bir yapıdır.

OLUŞUMU
Madde 2. Üniversite Meclisi,
kent üniversitelerine bağlı,
• fakülteleri
• yüksekokulları
• hazırlık okulu gibi diğer akademik birimleri
ile kent dışındaki üniversitelere bağlı olup kent içinde faaliyet gösteren
• diğer akademik birimleri
temsil edenbirer temsilciden oluşur.

İKİNCİ BÖLÜM

AMAÇ
Madde 3. Üniversite Meclisinin amacı,
• kent-üniversite ilişkilerini geliştirerek akademik çalışmaya kent boyutu kazandırmak ve üniversitenin kent içindeki konumunu zenginleştirmek
• üniversitelerin kent kültürüne, sanatına, sosyal yaşamına, ekonomisine ve kalkınmasına katkı yapmasını kolaylamak
• bölge rekabetçiliğine ve gelişimine yönelik proje, program ve politikalar önermek ve bunun için öncülük etmek
• bölge eğitim sisteminin iyileştirilmesini kurum ve program düzeyinde desteklemek
• üniversite mensuplarının ihtiyaç ve taleplerini ilgili kent makamlarına iletmek ve çözüme yardımcı olmaktır.


İLKELER
Madde 4. Üniversite Meclisi aşağıdaki ilkeler doğrultusunda çalışmalarını yürütür.
a) Meclis çalışmalarına ve toplantılarına kentte yaşayan ve kentte konumlanmış akademik kurumlara mensup tüm akademik personel katılabilir.
b) Meclis üniversite ve kent yaşamında tüm ayrımcı uygulamalara karşı mücadele eder.
c)Meclisi siyasi bir oluşum değildir. Siyasi amaçla faaliyet gösteremez ve hiçbir siyasi parti ile dikey ilişki kuramaz.
d) Meclis, akademik özgürlüklerin yerleşmesini ve korunmasını temel görevlerinden sayar. Akademik özgürlükler, üniversitenin gelişmesi ve gereğince hizmet vermesi için önkoşuldur.
e) Üniversite Meclisi (genel kurulu) toplantıları kamuya ve basına açık yapılır.
f)Mecliste alınan kararlar ve verilen görevler sonucu doğabilecek ayrıcalıklar özel çıkarlar için kullanılamaz.
g) Meclis çalışmalarına katılımdevamlılık ve gönüllülük esasına göre gerçekleşir.Meclis yeni katılımlara açıktır.
h)Meclis toplantıları, Meclisin ilke ve amaçları doğrultusunda yürütülür.
i) Meclis, üyelerinin ortak kararları çerçevesinde ve tüzüğündeki maddeler gereğince hareket eder ve uygulamalarda bulunur.
j) Meclis çalışmaları şeffaf ve paylaşımcıdır.
k)Bilgi paylaşımını tarafsız, koşulsuz ve eşit olarak yapar.
l)Kurumlar ve bireyler arasında işbirliğini desteklemek üzerekentplatformları oluşturur.

DAYANAK
Madde 5. Alanya Kent Konseyi’ inin hukuki temelini oluşturan Uluslar arası Anlaşmalar, İlgili Bakanlar Kurulu Kararları ve İlgili Genelgelerdir.
Üniversite Meclisi Kent Konseyi çatısı altında çalışır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ORGANLAR
Madde 6. Üniversite Meclisi’nin organları, Genel Kurul, Yürütme Kurulu ve Çalışma Gruplarıdır.
GENEL KURUL
Madde 7. Üniversite Meclisi’nin yetkili üst kuruludur. Üyelerin tümünden oluşur. Yürütme kurulu gerek gördüğünde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Kararlar açık oy ve katılanların salt çoğunluğu ile alınır.
Genel Kurul, Yürütme Kurulunu seçmek üzere yılda bir kez Ocak ayında özel gündemle toplanır. Bu toplantıda Yürütme Kurulu başkanı, bir başkan yardımcısı ile bir idari sekreter için seçim yapılır. Her üyenin bir oy hakkı olup vekâleten oy kullanılamaz. Bu toplantının yeri ve zamanı önceden belirlenir ve Genel Kurul üyelerine duyurulur. Özel gündemle toplanan Genel Kurul Divanı, üyeler arasından seçilen bir divan başkanı ile bir yazman üyeden oluşur.
Madde 8. Üniversite Meclisi Genel Kurulu, Yürütme Kurulu’nun başkanlığında üç ayda bir toplanır. Üye tam sayısının 1/5 inin yazılı talebi ile olağanüstü olarak toplanabilir.

YÜRÜTME KURULU
Madde 9. Genel Kurul tarafından bir yıl süre için seçilen üç asil ve iki yedek üyeden oluşur. Genel kurulda en fazla oy alan üç kişi ilk toplantıda kendi aralarında bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir idari sekreter seçerler.
Yürütme kurulu en az ayda bir kez toplanır. Toplantılar yazı ile tutanağa geçirilir. Yürütme kurulu toplantılarına üst üste üç kez mazeretsiz katılmayan üyenin üyeliği düşer, yerine aldığı oya göre ilk yedek üye gelir. Yürütme Kurulu başkanı Üniversite Meclisini temsil eder.
Madde 10. Yürütme Kurulunun görevleri aşağıdaki gibidir.
a)Genel Kurulda tartışılacak bir sonraki toplantının gündeminin belirlemek, gündem ile ilgili bildiri sunacak kuruluşları belirlemek.
b)Kent Meclisi / Kent Konseyi ile Üniversite Meclisi arasındaki koordinasyonu sağlamak ve geliştirmek.
c)Çalışma Grupları tarafından geliştirilen projeönerileriniGenel Kurula sunmak.
d)Genel Kurul kararlarının yerel yönetim gündemine girmesini ve gereğinin yapılmasını izlemek; bu amaçla medya, lobi faaliyeti vb. yöntemlerle karar ortamları ile kamuoyunda etkili olmak.
e)Yerel yönetimlerde, ilgili tüm kurum ve kuruluşlar nezdinde Üniversite Meclisini temsil etmek.
f) Diğer illerdeki Üniversite Meclisleri ile ilişki kurmak.
g)Genel Kurul toplantılarının belirlenen gün ve saatte en geniş üye katılımı ile gerçekleştirilmesini ve üyelerin faaliyetlerle ilgili bilgilendirilmesini sağlamak.
h) Çalışma Grupları kurulması için Genel Kurula öneri sunmak.
i) Üniversitelerin ve kentin ihtiyaçlarından yola çıkarak ilgili komisyonlar tarafından saptanan sorunların ve çözümlerinin yetkili mercilere iletmesini sağlamak, çözüm gerçekleşme sürecini takip etmek.

ÇALIŞMA GRUPLARI

Madde 11. Çalışma Grupları Yürütme Kurulu önerisi ile Genel Kurulunun onayı ile kurulurlar. Başlıca görevleri,
• kenti ve üniversiteleri yakından ilgilendireneğitsel, ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel
konularda araştırma yapmak, ilgili politika önerileri geliştirmek
• kent gündemine girmesi istenen konularda farkındalık yaratmak üzere öneriler geliştirmek
• üniversitesorunlarını saptayarak çözüm önerileri geliştirmek, bunlara yönelik projeler üretmek
Çalışma grupları en az 5 kişiden oluşur ve gönüllülük esasına dayalı olarak görev yapar. Çalışmalarının sonuç raporunu Yürütme Kuruluna sunar.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

DİĞER HÜKÜMLER
Madde 12. Tüzük değişikliği Yürütme kurulunun önerisi ile Genel Kurulda görüşülerek karara bağlanır. Tüzük değişikliklerinde, Genel Kurul üye katılım sayısının üçte ikisinin oyu gerekir. Gerekli katılım sağlanamadığı takdirde oylama gizli yapılır.
Madde 13. Üniversite Meclisinin yasal dayanağı, Alanya Kent Konseyinin hukuki temelini oluşturan Uluslar Arası Anlaşmalar, İlgili Bakanlar Kurulu Kararları ve İlgili Genelgelerdir.
Üniversite Meclisi Kent Konseyi ile işbirliği içinde çalışır.
Madde 14. İş bu tüzük hükümleri Alanya Kent Konseyi Üniversite Meclisi Yürütme Kurulu tarafından yürütülür.
Madde 15. İş bu tüzük Alanya Kent Konseyi Üniversite Meclisi Genel Kurulunda görüşülerek kabul edilmiş ve

………………………………………………tarihinde yürürlüğe girmiştir.

SOSYAL MEDYA